1. عضویت در کانون2. دریافت کارت هوشمند عضویت3. بهره گیری از خدمات نوین و گسترده کانون